Upravni odbor

Upravni odbor ima sedam (7) članova. Najmanje polovina članova Upravnog odbora bira se iz redova članova koji predstavljaju poslovni sektor, dok najmanje jedan član Upravnog odbora mora biti iz reda članova koji predstavljaju neposlovni sektor.

Kancelarija UN sa sedištem u Srbiji, koja je zadužena za saradnju sa Udruženjem i za projekte promocije društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, imenuje 1 (jednog) predstavnika u Upravni odbor, koji ima status počasnog člana bez prava glasa. Predstavnik GCO može biti počasni član upravnog odbora bez prava glasa. Izvršni direktor prisustvuje sednicama Upravnog odbora, bez prava glasa.

Mandat članova Upravnog odbora traje tri (3) godine, uz mogućnost jednog uzastopnog reizbora.

Nadležnost Upravnog odbora:
1. definiše tekuću politiku i daje strateške savete za rad Udruženja;
2. usvaja i vrši izmene opštih akata Udruženja, izuzev Statuta;
3. olakšava konstruktivni dijalog među članovima i partnerima i predstavlja Udruženje na regionalnim i globalnim događajima;
4. predstavlja reprezentativno telo Udruženja u odnosima sa GCO;
5. priprema strateške smernice u razvoju Udruženja i dostavlja ih na reviziju i odobrenje Skupštini;
6. priprema predlog godišnjeg plana rada i godišnji izveštaj o radu i dostavlja ih Skupštini na usvajanje;
7. priprema predlog godišnjeg finansijskog plana i dostavlja ga Skupštini na usvajanje;
8. pruža savete u procesu planiranja zajedničkih projekata i inicijativa članova Udruženja i partnera;
9. na predlog članova Udruženja odlučuje o formiranju radnih grupa koje su od interesa za članove, a u okviru misije i principa UN Global Compact, kao i o ukidanju ili spajanju postojeće radne grupe ukoliko utvrdi da je prestalo interesovanje članova za njen rad;
10. razrešava predsedavajućeg radne grupe Udruženja ako utvrdi da je radna grupa neaktivna duže od šest meseci;
11. radi na promociji imidža Udruženja;
12. deli informacije sa mrežama u drugim zemljama u vezi sa aktivnostima UN Global Compact;
13. predstavlja Udruženje na domaćem i međunarodnom nivou preko svojih članova;
14. imenuje i razrešava Izvršnog direktora i drugog zastupnika Udruženja, izuzev prvog zastupnika kojeg imenuje Skupština na osnivačkoj sednici;
15. vrši nadzor nad radom Udruženja, naročito u pogledu upravljanja, vizije, misije, strategije i upravljanja finansijama;
16. nadzire rad Sekretarijata i Izvršnog direktora i svake dve godine vrši procenu rezultata njihovog rada;
17. usklađuje rad Udruženja sa „The UN Global Compact Way - Values and Behaviour Model“ i sa „Global Compact Local Network Quality Standards“;
18. ima izvanredno razumevanje UN Global Compact, njegovih Deset principa, Ciljeva održivog razvoja i vrednosti koje oni donose poslovanju;
19. upravlja sveukupnom strategijom poslovanja Udruženja, naročitu pažnju posvećujući postavljanju jasnih i doslednih prioriteta;
20. pruža strateško vođstvo Udruženju u pogledu novonastalih pitanja u vezi implementacije Deset ciljeva UN Global Compact i Ciljeva održivog razvoja u Srbiji;
21. utvrđuje visinu članarine za članove iz poslovnog sektora sa godišnjim prihodom < 50 miliona USD, članove iz nep slovnog sektora i zavisna pravna lica članova;
22. odlučuje o simbolima vizuelnog identiteta, promeni sedišta, i drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine;
23. stara se o javnosti rada Udruženja u skladu sa zakonom i Statutom;
24. odlučuje o formiranju tela Udruženja;
25. pridržava se zakona i odgovara GCO i članovima za sve date preporuke i preduzete radnje,
26. vrši formalnu godišnju procenu svog rada i rada pojedinačnih članova Upravnog odbora;
27. obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa.

Članovi Upravnog odbora, izabrani na Osnivačkoj skupštini u junu 2023. godine su:
• Tijana Koprivica, DELTA HOLDING d.o.o. Beograd
• Dušan Stojaković, HEMOFARM a.d. Vršac
• Katarina Argirović, Merck, Sharp & Dohme d.o.o. Beograd.
• Danko Kalkan, preduzeće za reviziju ERNST & YOUNG doo Beograd
• Branislav Jovanović, A1 Srbija d.o.o. Beograd
• Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
• Ivona Gvozdenović, Fondacija Ana i Vlade Divac

Ex officio članica:
• Françoise Jacob, stalna koordinatorka UN u Srbiji

Više o nadležnostima i načinu rada Upravnog odbora možete videte u statutu Udruženja Mreža Globalnog dogovora Srbija.