Čime se bavimo

Globalni dogovor je okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije. Kao najveća svetska gradjanska inicijativa, Globalni dogovor je pre svega zainteresovan za izgradnju socijalno odgovornog poslovanja i tržišta.

Poslovanje, trgovina i investicije su osnovni stubovi prosperiteta i mira. Medjutim, u mnogim sferama poslovanje se često povezuje sa ozbiljnim dilemama – kao npr. eksploatacija, korupcija, nejednaka primanja i prepreke koje obeshrabruju inovacije i preduzetništvo. Odgovorno poslovanje može na mnogo načina da izgradi poverenje i društveni kapital, doprinoseći opštem razvoju kao i razvoju održivih tržišta.

Globalni dogovor je isključivo volonterska inicijativa sa dva glavna cilja:

• Integrisanje deset principa u poslovanje širom sveta

• Sprovođenje akcija podrške ciljevima Ujedinjenih nacija, kao što su Ciljevi održivog razvoja

Globalni dogovor nije regulatorni instrument- ne primorava niti odredjuje rad kompanija. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na javnu odgovornost, transparentnost i prosvećene interese kompanija, sindikata i civilnog društva da iniciraju i dele primarne akcije u cilju postizanja principa na kojima počiva Globalni dogovor.

Globalni dogovor uključuje sve relevantne društvene činioce: Vladu, koja definiše principe na kojima inicijativa počiva; Kompanije, na čije akcije ima za cilj da utiče; Sindikate, u čijim rukama se odvija konkretan proces globalne proizvodnje; Organizacije civilnog društva koje reprezentuju širu zajednicu; i Ujedinjene nacije, svetski jedini pravi politički forum, kao autoritativni okupljalac i facilitator.