Nova članica Globalnog dogovora UN je Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije

04. mart 2016.
Nova članica Globalnog dogovora UN je Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije

Vizija Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije je društvo jednakih mogućnosti za sve. Misija API Srbije je promovisanje inkluzije osoba sa invaliditetom i zastupanje i primena njihovih osnovnih ljudskih prava. API Srbije teži razvoju održivih i inkluzivnih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom u otvorenoj sredini i pružalac je sledećih usluga:

– Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama

– Pomoć u kući –podrška za život u zajednici

– Samozastupanje osoba sa invaliditetom

– Zapošljavanje uz podršku osoba sa invaliditetom

Kroz edukacije pojedinaca i grupa zaposlenih u okviru udruženja građana, ali i institucija sistema po akreditovanim programima obuke i objavljivanje naučnih i stručnih radova Api Srbije doprinosi razvoju i unapređivanju socijalne zaštite.

Api Srbije lobira za promenu legislative u oblasti socijalne zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou u pogledu primene socijalnih usluga u zajednici . Licencirana je za pružanje usluge Stanovanje uz podršku od strane Ministarstva za rad, zaposljavanje, boračka I socijalna pitanja. Api Srbije aktivno zastupa socijalno uključivanje i život u zajednici kroz umrežavanje i medijske i kampanje javnog zastupanja.