Ekonomska inkluzija tražilaca azila i izbeglica u Republici Srbiji

15. oktobar 2021.
Lokalna mreža Globalnog dogovora u Srbiji, u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), organizovala je 14. oktobra sesiju na temu ekonomske inkluzije tražilaca azila i izbeglica u Srbiji, na kojoj su predstavnici UNHCR predstavili saradnju sa privrednim sektorom na ostvarivanju Agende 2030, kroz Cilj održivog razvoja broj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast.

Uvodno obraćanje na panelu su održale Francoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji i Stefanie Krause, zamenica šefice UNHCR u Srbiji, dok su predstavnice odeljenja za integracije UNHCR, Ksenija Papozoglu i Ivana Jelić, govorile o mandatu i istorijatu UNHCR, ali i predstavile statističke podatke o izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, njihovom obrazovanju i radnom iskustvu.

Većina izbeglica je sa područja Bliskog Istoka i Afrike. Dok su u postupku azila (pravni satatus tražioca azila) i nakon dobijanja pozitivnog rešenja (kada je njihov pravni status izbeglica), država im omogućava da legalno borave na teritoriji Srbije i dobiju svu neophodnu zaštitu.

Pored drugih prava koja imaju, poput prava na lični dokument, slobodu kretanja, zdravstvenu zaštitu, pravnu i socijalnu pomoć, tražiocima azila i izbeglicama je, prema zakonu, omogućeno pravo na rad. U praksi, međutim, postoje različiti izazovi koji ograničavaju ostvarivanje ovog prava, uključujući znanje srpskog jezika u nivou poslovne komunikacije, nedostatak potrebnih profesionalnih kvalifikacija ili nedostatak dokaza o postignutim kvalifikacijama (diplome), poznavanje poslovne kulture u Srbiji i radno iskustvo na ovdašnjem tržištu rada.

Predstavnici UNHCR su predstavili svoje svakodnevne napore da umanje ove prepreke, te olakšaju ekonomsku inkluziju za tražioce azila i izbeglice, i to kroz obezbeđivanje časova srpskog jezika i različitih obuka i prekvalifikacija, zalaganje za implementaciju programa Evropski kvalifikacioni pasoš za izbeglice, koji pruža validan dokaz o stepenu profesionalnog znanja, kao i za ukidanje plaćanja taksi sa radne dozvole.

U osiguravanju pristupa tržištu rada UNHCR blisko sarađuje sa Komeserijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Takođe, na sastanku se govorilo i o saradnji UNHCR i sa jednim brojem kompanija koje zapošljavalju tražioce azila i izbeglice, pravnoj pomoći pri zapošljavanju ovih lica. UNHCR je pomogao da tražioci azila i izbeglice stupe u kontakt ili se zaposle u multinacionalnim korporacijama, socijalnim preduzećima, nevladinom sektoru, ili malim domaćim preduzećima.

U saradnji sa kompanijom IKEA, UNHCR realizuje projekat plaćene prakse za izbeglice i tražioce azila, o čemu je na sesiji govorio Nikola Simonović, regionalni menadžer projekta za izbeglice u kompaniji IKEA jugoistočna Evropa. Kroz ovaj primer dobre prakse, predstavnici UNHCR su pozvali i druge kompanije da se uključe i doprinesu ostvarivanju Cilja broj 8.