Treći sastanak Radne grupe za promociju cilјeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji „Kako naše organizacije ostvaruju Cilјeve održivog razvoja“

12. maj 2017.
Treći sastanak Radne grupe za promociju cilјeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji „Kako naše organizacije ostvaruju Cilјeve održivog razvoja“

U prostorijama Privredne komore Srbije 11. maja 2017. godine održan je treći redovni sastanak Radne grupe za promociju ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji „Kako naše orgnizacije ostvaruju ciljeve održivog razvoja“. Na skupu su predstavljene aktivnosti Medjunarodne organizacije rada i Delegacije EU u Srbiji.

Mirjana Maksimović iz Delegacije EU u Srbiji je naglasila je da je EU bez premca, najveći donator bespovratne pomoći koja je do sad pomogla Srbiji sa preko tri milijarde evra u poslednjih 15 godina kroz razne projekte. Projekti su doprineli dobrobiti građana u mnogim oblastima. Svake godine, Srbija i EU potpisuju IPA finansijski sporazum za projekte čije se sprovođenje planira u predstojećem periodu.

Ta sredstva namenjena su projektima reformi u pravosuđu i unutrašnjim poslovima, kao i projektima koji doprinose pregovaračkom procesu i usklađivanju sa pravosuđem Evropske unije. Između ostalog, iz tog programa se finansira jačanje kapaciteta u sledećim oblastima: borba protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma; jačanje unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova; uspostavljanje efikasnog sistema za reagovanje u vanrednim situacijama; sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 i poboljšanje efikasnosti tužilaštva.

U ovom trenutku sprovodi se oko 600 projekata koje finansira EU, u bliskoj saradnji sa srpskim vlastima, privredom i organizacijama građanskog društva. Prioritetne oblasti koje EU projekti pokrivaju tiču se radne ravnopravnosti, prava deteta, podrške u socijalnom uključivanju romske populacije i drugih ugroženih kategorija stanovništva. Na skupu se povela diskusija, a jedna od članica je iznela predlog da se šire više primeri dobre prakse u oblasti romske populacije, a kako bi se izbegla negativna i diskriminatorska nastrojenost zajednice prema njima.

Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada (MOR) je objasnio ulogu MOR-a u svetu i Srbiji, kao jedne od specijalizovanih agencija UN koja nastoji da promoviše socijalnu pravdu i međunarodna ljudska i radna prava.Ova orgnaizacije formuliše međunarodne standarde rada u formi konvencija (koje su obavezujuće) ili preporuka postavljajući minimum standarda o osnovnim radnim pravima, poput: slobode udruživanja, prava organizovanja, kolektivnog pregovaranja, ukidanja prinudnog rada, jednakosti u pružanju jednakih šansi i tretmana, kao i drugih standarda koji regulišu uslove koji se odnose na čitav spektar pitanja iz radnog prava. Unutar UN sistema, MOR ima jedinstvenu tripartitnu strukturu koja podrazumeva saradnju države, radnika i poslodavaca. U Srbiji se zalaže za program dostojanstvenog rada i trenutno učestvuje u izradi Pravilnika koji će bliže definisati koji su to poslovi koje deca (mladja od 18 godina) ne bi smela da obavljaju. MOR svoje aktivnosti usmerava i na prevodjenje nelegalnih oblika rada u legalne tokove, kojih prema njegovoj izjavi ima daleko više nego što ima prijava.