Organizacioni principi i upravljačka struktura

Mreža Globalni dogovor u Srbiji je skup potpisnica Globalnog dogovora u Srbiji, koja uključuje kompanije, poslovne asocijacije, sindikate, udruženja poslodavaca, nevladine organizacije, civilna društva i akademske institucije. Članice su se okupile da unaprede Globalni dogovor i deset principa u oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije i kako bi ostvarile partnerstva za održivi razvoj.

1.1 Misija mreže Globalni dogovor u Srbiji

Misija srpske mreže je da radi na promociji Globalnog dogovora (GD), koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji i unapredjenju primene deset principa kroz:
• učenje kroz razmenu znanja i iskustava članica, kao i širenja primera dobre prakse medjusobno i ka široj javnosti,
• partnerstva, dok se istovremeno stvaraju prilike za,
• dijalog zainteresovanih strana i
• zastupanje kroz kolektivnu akciju.

1.2 Aktivnosti mreže Globalnog dogovora u Srbiji:

• Predstavlja nacionalnu platformu Globalnog dogovora i društveno odgovornog poslovanja, asistira kompanijama u primeni deset principa;
• Asistira kompanijama u pripremi godišnjeg Izveštaja o napretku i neposlovnom sektoru u pripremi Izveštaja o angažovanju;
• Deluje kao državna, regionalna ili sektorska platforma za dijalog na teme koje su u vezi sa deset principa Globalnog dogovora, odgovornog korporativnog državaljanstva i unapredjenjem UN Milenijumskih ciljeva razvoja;
• Deluje kao državna, regionalna ili sektorska platforma za učenje i konstruktivnu razmenu praksi društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja;
• Podržava članove mreže da razvijaju i šire primere dobre prakse; doprinosi lokalnom učenju tako što organizuje državne ili regionalne dogadjaje i/ili uspostavlja forume za diskusiju i organizuje aktivnosti na bazi prioriteta na lokalnom nivou, a koji su u vezi sa odgovornim poslovanjem;
• Motiviše članove mreže da razvijaju projektna partnerstva kako bi doprineli uspešnosti UN Milenijumskih ciljeva razvoja;
• Predstavlja mehanizam za dobijanje podrške dodatnih kompanija organizovanjem dogadjaja za širu javnost;
• Identifikuje i diskutuje hitne teme koje su u vezi sa globalizacijom, posebno izazove u promociji inkluzivnosti i socijalne odgovornosti od strane članica;
• Služi kao medijator u slučajevima kompanija sa kontraverznim radnjama, a u skladu sa integritetom Globalnog dogovora.

1.3 Upravljačka struktura mreže Globalni dogovor u Srbiji

Upravljačka struktura mreže GD u Srbiji nastoji da se promovišu aktivne potpisnice GD kao i ostale zainteresovane strane, kako bi povezala DOP aktivnosti u jednu koherentnu organizacionu strukturu, a sve u cilju postizanja održivog društvenog uticaja i razvoja.

Mreža Globalnog dogovora u Srbiji ima polu-formalnu organizacionu strukturu. Polu-formalnu strukturu karakteriše sledeće:

• Mreža GD nije pravno lice;
• Mreža ima Upravni odbor kog čine predstavnici članica Globalnog dogovora;
• Sekretarijat mreže podržava dogadjaje koje sprovodi mreža GD;
• Mrežom upravlja Upravni odbor, a rad podržava sekretarijat;
• Aktivnosti mreže GD se finansiraju kroz volonterske finansijske doprinose pojedinačnih članica;
• Privredna komora Srbije podržava rad mreže i ima ulogu sekretarijata mreže;
• Ne postoji članarina za učešće u radu mreže Globalni dogovor u Srbiji.

1.4 Globalni dogovor u Srbiji - upravni odbor mreže

Članovi Upravnog odbora (UO) se biraju iz redova GD potpisnica.

GD Upravni odbor obuhvata predstavnike članice Globalnog dogovora.

Članovi upravnog odbora – kompanije, nevladine organizacije, poslovna udruženja i sindikati, moraju da imaju pozitivnu reputaciju i poslovni imidž i da budu lideri u DOP politikama i praksama.

Takodje, moraju imati značajno razumevanje filozofije Globalnog dogovora i rada na primeni deset principa u duhu kompetentnosti, respektabilnosti i bez sledljivosti komercijalnih interesa.

Upravni odbor mreže:

• definiše tekuću politiku i daje strateške savete za inicijativu GD u Srbiji;
• olakšava konstruktivni dijalog medju članicama i partnera i predstavlja srpsku mrežu GD na regionalnim i globalnim dogadjajima;
• je reprezentativno telo srpske mreže Globalni dogovor u odnosima sa Kancelarijom Globalnog dogovora;
• ima dvogodišnji mandat i sastaje se shodno tekućim potrebama, a najmanje 3 puta godišnje;
• ima sedam članova, od kojih su četiri kompanije, dva predstavnika nevladinog sektora i jedna poslovna asocijacija/sindikat;
• odlučuje na bazi proste većine (4 člana).
• tokom svog prvog sastanka UO bira predsednika i zamenika predsednika.

1.5 Odgovornosti Upravnog odbora:

• obezbedjuje strateške smernice u razvoju mreže GD i dostavlja ih na reviziju i odobrenje članovima mreže;
• izradjuje nacrt, uz podršku sekretarijata mreže, godišnjeg plana rada mreže koji se šalje na diskusiju i odobrenje članicama mreže;
• daje savete u procesu planiranja zajedničkih projekata i inicijativa članica mreže i partnera;
• na predlog članica mreže menja upravljačku strukturu i organizacione principe srpske mreže GD;
• na predlog članica mreže odlučuje o formiranju radnih grupa koje su od interesa za članice, a u okviru misije i principa GD, kao i o ukidanju ili spajanju postojećih radnih grupa ukoliko utvrdi da je prestalo interesovanje članica u radu iste;
• odlučuje o povlačenju sa mesta predsedavajućeg neke od radnih grupa mreže ukoliko utvrdi da je radna grupa neaktivna duže od šest meseci;
• radi na promociji imidža mreže;
• deli informacije sa mrežama u drugim zemljama u vezi sa GD aktivnostima;
• predstavlja mrežu Globalni dogovor u Srbiji;

1.6 Sekretarijat mreže Globalni dogovor u Srbiji

Aktivnosti mreže Globalni dogovor u Srbiji su podržane od strane sekretarijata mreže.

Sekretarijat je smešten u prostorijama Privredne komore Srbije.

Sekretarijat je zadužen za interno i eksterno komuniciranje mreže.

1.7 Dužnosti sekretarijata:

• informiše članice mreže o odlukama Upravnog odbora;
• pruža podršku za kreiranje i implementaciju godišnjeg plana rada;
• informiše potencijalne članice o inicijativi Globalni dogovor i načinu učlanjivanja u inicijativu;
• upoznaje nove članice sa internom bazom Globalnog dogovora i nacionalnom internet stranicom mreže Globlanog dogovora;
• informiše kvartalno Kancelariju Globalnog dogovora o predstojećim aktivnostima, dogadjajima, lokalnim projektima, nacionalnim kampanjama ili razvijenim alatima;
• informiše članice mreže GD u Srbiji o bilo kakvoj komunikaciji od strane Kancelarije GD;
• kvartalno prosledjuje vesti članicama mreže;
• održava odnose sa medijima kako bi se proširila lokalna publika i javna svest o inicijativi Globalni dogovor;
• obezbedjuje da se globalna dokumenta, alati, vodiči i materijali za učenje prevedu na srpski jezik;
• izradjuje nacrt godišnjeg izveštaja o radu koji odobrava Upravni odbor;

1.8 GD radne grupe

Opis i svrha: Radna grupa Globalnog dogovora (RG) je telo formirano od strane članica mreže GD, a u okviru postojeće sturkture mreže. Njena glavna svrha je da podržava misiju i ciljeve mreže baveći se specifičnim temama društveno odgovornog poslovanja i da podržava kolektivnu akciju članica mreže. Radna grupa je formirana na sektorskoj osnovi ili na specif ičnoj oblasti GD.

Članice sektora su potpisnice GD, koje predstavljaju jedan ekonomski sektor, koji je udružio snagu kako bi unapredio oblast društveno odgovornog poslovanja u okviru tog sektora. Ostale potpisnice, koje ne predstavljaju specifičan sektor, ali su zainteresovane da budu članovi RG mogu se takodje prijaviti da budu članovi RG. Članovi RG na bazi specifične oblasti su potpisnice GD, koje su zainteresovane na promociji GD principa u okviru jedne od oblasti GD: ljudska prava, radna prava, zaštita životne sredine i borba protiv korupcije.

Predstavnici ostalih poslovnih, vladinih i organizacija civilnog društva, koji su van GD mreže, mogu učestvovati kao posmatrači na stalnoj ili ad-hok osnovi što RG razmotri kao odgovarajuće.

Funkcije i aktivnosti: Aktivnosti radnih grupa GD moraju biti u skladu sa strategijom i godišnjim planom rada mreže. Radna grupa se formira kako bi:

• koordinirala, planirala i upravljala GD kolektivnom akcijom na specifičnu temu, koja je povezana sa fokusom RG;
• inicirala, razvijala i primenila partnerstvo na projektima u okviru fokusa RG;
• koordinirala razmenu informacija izmedju zainteresovanih strana, uključujući članice GD, civilna društva i predstavnike vlade kako bi se obezbedio multi-sektorski pristup u radu grupe;
• povećala svest javnosti, sprovodila aktivnosti zastupanja i radila na promociji tema koje su u fokusu kako u okviru mreže tako i van njenih okvira;
• pružala podršku u naporima ostalih GD radnih grupa kako bi se obezbedio sinergetski efekat;

Članstvo i predsedavanje: Formiranje RG može biti inicirano od strane indivudulane članice mreže ili od strane Upravnog odbora GD. Sektori/predmeti rada radne grupe su tema diskusije i odobrenja od strane GD članica. GD potpisnice mogu biti članice više od jedne RG. Radna grupa se minimalno sastoji od 5 članica koje na volonterskoj osnovi unose svoje profesionalno znanje i ekspertizu u cilju efektivne reakcije na teme koje su u fokusu RG. Predsedavajući se bira iz redova članica RG na period od jedne godine, i odgovoran je za obezbedjenje efektivnog funkcionisanja radne grupe.

Članice RG mogu obezbediti učešće predstavnika civilnog društva I predstavnika vlade obezbeđujući tako multi-sektorski pristup funkcionisanja rada RG.

Predstavnici ostalih vladinih i organizacija civilnog društva mogu takodje biti pozvane na ad-hoc osnovi što RG razmotri kao odgovarajuće.

Mehanizam implementacije: Radna grupa će razviti akcioni plan koji je u skladusa godišnjim planom rada. Strukturisani mesečni sastanci će služiti kao instrument implementacije aktivnosti RG. Prošireni sastanci RG, koje sačinjavaju predstavnici vlade i društva, će biti održavani kada članice RG utvrde da je to neophodno. Sekretarijat mreže GD pruža podršku aktivnostima RG (npr.sastanci, logistika, izveštaji) uz aktivno učešće od strane članica RG. Odluke RG se donose konsenzusom. Kada se dogovor ne može postići, pristupa se glasanju, a kako bi se obezbedila prosta većina.

Izveštavanje: Beleške sa sastanka trebaju da se vode i dostave članicama RG, ostalim zainteresovanim stranama koji su prisustvovali sastanku, članovima UO kao i sekretarijatu mreže. Radna grupa će izvestiti članice mreže GD o aktivnostima na zajedničkim sastancima, a u koordinaciji sa članovima GD UO.

Članovi Upravnog odbora (2014-2016):

Marijana Pavlović, KPMG (predsednica UO)
Uroš Delić, Foundation Ana and Vlade Divac (potpredsednik UO)
Sanja Rajačić, Telenor
Tijana Koprivica, Delta Holding
Dr Lola Stamenković, Jubmes bank
Biljana Dakić Djordjević, Trag fondacija
Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije

Sekretarijat mreže:
Sanja Bunić, Privredna komora Srbije