Organizacioni principi i upravljačka struktura

Mreža Globalni dogovor UN u Srbiji (u daljem tekstu: GD) je skup potpisnica Globalnog dogovora u Srbiji, koja uključuje poslovne subjekte, poslovne asocijacije, sindikate, udruženja poslodavaca, nevladine organizacije, civilna društva, javne institucije i akademske institucije. Članice su se okupile da unaprede funkcionisanje Globalnog dogovora, kao i deset principa GD u oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije i kako bi ostvarile tripartitno partnerstvo za održivi razvoj.

1.1 Misija mreže Globalni dogovor UN u Srbiji

Misija nacionalne mreže je promocija Globalnog dogovora, modernog koncepta koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, unapređenje primene deset principa Globalnog dogovora, kao i promocija novh CIljeva održivog razvoja (2016-2030).
Misija se ostvaruje se kroz:
• učenje kroz razmenu znanja i iskustava članica, kao i širenja primera dobre i inovativne prakse međusobno i prema široj javnosti,
• partnerstva, dok se istovremeno stvaraju prilike za,
• dijalog zainteresovanih strana i
• zastupanje kroz kolektivnu akciju i
• kreiranje novih vrednosti koji su rezultat primene principa odgovornog poslovanja.

1.2 Aktivnosti mreže Globalnog dogovora u Srbiji

• Predstavlja nacionalnu platformu Globalnog dogovora i društveno odgovornog poslovanja, asistira organizacijama u primeni deset principa;
• Pruža podršku poslovnom sektoru u pripremi godišnjeg Izveštaja o napretku i neposlovnom sektoru u pripremi Izveštaja o angažovanju;
• Deluje kao autonomna, neprofitna, regionalna i transektorska platforma za dijalog na teme koje su u vezi sa primenom deset principa Globalnog dogovora, odgovornog korporativnog građanstva i implementacijom 17 ciljeva održivog razvoja, odnosno nove razvojne agende UN;
• Deluje kao platforma za učenje i konstruktivnu razmenu praksi društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja;
• Podržava članove mreže da razvijaju i šire primere dobre prakse; doprinosi lokalnom učenju tako što organizuje državne ili regionalne događaje i/ili uspostavlja forume za diskusiju i organizuje aktivnosti na bazi prioriteta na lokalnom nivou, a koji su u vezi sa odgovornim i održivim poslovanjem;
• Inicira i motiviše članove mreže da razvijaju projektna-inovativna partnerstva kako bi doprineli uspešnosti primene novih Ciljeva održivog razvoja;
• Predstavlja mehanizam za dobijanje podrške različitih struktura u privrednom i društvenom okruženju organizovanjem događaja za širu javnost;
• Identifikuje i diskutuje o hitnima temama koje su u vezi sa procesima globalizacije, posebno o izazovima u promociji inkluzivnosti, održivosti, socijalne odgovornosti, etičkog i zdravog poslovanja članica.

2. Struktura mreže Globalni dogovor UN u Srbiji

Mreža Globalnog dogovora u Srbiji ima polu-formalnu organizacionu strukturu. Mreža nema status pravnog lica.
Aktivnosti mreže GD se finansiraju kroz volonterske finansijske doprinose pojedinačnih članica. Organizacionu strukturu mreže čine: Skupština, Upravni odbor, sekreterijat i radne grupe.

2.1. Skupštinu mreže čine sve članice/potpisnice Globalnog dogovora.

Skupština :
- usvaja Godišnji Izveštaj o radu mreže,
- usvaja i revidira strateške smernice o razvoju mreže,
- usvaja Plan rada mreže GD na period od godinu/dve godine ,
- usvaja interna dokumenta koja uređuju rad mreže,
- bira i razrešava članove Upravnog odbora.

Skupština zaseda jednom godišnje i odluke se donose većinom glasova prisutnih članica mreže. Sednice Skupštine se po pravilu održavaju uz fizičko prisutstvo članica mreže, a mogu se održati i elektronski i na način koji omogućava članicama mreže iznesu svoje stavove i glasaju po svim tačkama dnevnog reda na sednici Skupštine. Predsedavajući godišnje Skupštine se bira iz redova aktivnih članica mreže na predlog UO.

2.2. Upravljačka struktura mreže GD

Upravljačka struktura mreže teži da promoviše aktivne potpisnice GD kao i ostale zainteresovane strane, kako bi sinergijski povezala DOP aktivnosti u jednu koherentnu organizacionu strukturu, a sve u cilju postizanja održivog društvenog uticaja i razvoja.

2.2.1. Upravni odbor mreže

Mrežom upravlja Upravni odbor, a rad mreže i Upravnog odbora podržava Sekretarijat.

Članovi Upravnog odbora se biraju iz redova potpisnica Globalnog odgovora sa mandatom od četiri godine uz mogućnost reizbora.

Upravni odbor obuhvata predstavnike različitih struktura članica Globalnog dogovora. Članovi Upravnog odbora se biraju iz redova članica mreže (privrednih subjekata, nevladinih organizacija, poslovnih udruženja i sindikata) sa pozitivnom reputacijom i poslovnom imidžom i među liderima su po DOP politikama i praksama na nacionalnom nivou. Takođe, moraju imati značajno razumevanje za ostvarivanje misije GD i rada na primeni deset principa GD u duhu kompetentnosti, respektabilnosti, transperentnosti, inovativnosti i bez sledljivosti komercijalnih interesa.

Kancelarija UN sa sedištem u Srbiji zadužena za saradnju sa nacionalnom mrežom i projekte promocije DOP i održivog razvoja, imenuje svog predstavnika u Upravnom odboru, koji ima status počasnog člana.

Upravni odbor mreže:
• definiše tekuću politiku i daje strateške savete za inicijativu GD u Srbiji;
• olakšava konstruktivni dijalog među članicama i partnerima i predstavlja nacionalnu mrežu GD na regionalnim i globalnim događajima;
• je reprezentativno telo nacionalne mreže Globalnog dogovora u odnosima sa Kancelarijom Globalnog dogovora u Njujorku;
• sastaje se redovno shodno tekućim potrebama, a najmanje četiri puta godišnje;
• ima ukupno 8 članova, od kojih su 7 izabranih članova sa pravom glasa (četiri predstavnika poslovne zajednice, dva predstavnika nevladinog sektora, jedan predstavnik poslovne asocijacije/sindikata). Jednog počasnog člana UO bez prava glasa imenuje Misija UN u Srbiji;
• odlučuje većinom glasova ako na sednici prisustvuju najmanje 4 člana UO sa pravom glasa;
• tokom svog prvog inaguralnog sastanka, UO bira predsednika i zamenika predsednika.

Sednice Upravnog odbora se po pravilu održavaju uz fizičko prisustvo članova UO, a mogu se održati i elektronski i na način koji omogućava članovima UO da iznesu svoje stavove i glasaju po svim tačkama dnevnog reda sednice UO.

Odgovornosti Upravnog odbora:
• obezbeđuje strateške smernice u razvoju mreže GD i dostavlja ih na reviziju i odobrenje članovima mreže;
• izrađuje nacrt, uz podršku Sekretarijata mreže, godišnjeg plana rada mreže koji se šalje na diskusiju i odobrenje članicama mreže;
• pruža savete u procesu planiranja zajedničkih projekata i inicijativa članica mreže i partnera;
• na predlog članica mreže menja upravljačku strukturu i organizacione principe nacionalne mreže GD;
• na predlog članica mreže odlučuje o formiranju radnih grupa koje su od interesa za članice, a u okviru misije i principa GD, kao i o ukidanju ili spajanju postojećih radnih grupa ukoliko utvrdi da je prestalo interesovanje članica u radu iste;
• odlučuje o povlačenju sa mesta predsedavajućeg neke od radnih grupa mreže ukoliko utvrdi da je radna grupa neaktivna duže od šest meseci;
• radi na promociji imidža mreže;
• deli informacije sa mrežama u drugim zemljama u vezi sa aktivnostima GD;
• predstavlja mrežu Globalni dogovor u Srbiji na domaćem i inostranom nivou.

2.3. Sekretarijat mreže Globalni dogovor UN u Srbiji

Aktivnosti mreže Globalni dogovor u Srbiji su podržane od strane Sekretarijata mreže.

Sekretarijat je smešten u prostorijama Trag fondacije.

Sekretarijat je zadužen za interno i eksterno komuniciranje mreže.

Dužnosti sekretarijata:
• informiše članice mreže o odlukama Upravnog odbora;
• pruža podršku za kreiranje i implementaciju godišnjeg plana rada;
• informiše potencijalne članice o Globalnom dogovoru i načinu učlanjivanja u mrežu;
• upoznaje nove članice sa internom bazom Globalnog dogovora i nacionalnom internet stranicom mreže Globlanog dogovora;
• informiše Kancelariju Globalnog dogovora o predstojećim aktivnostima, događajima, lokalnim projektima, nacionalnim kampanjama ili razvijenim alatima;
• informiše članice mreže GD u Srbiji o sprovedenim komunikacijama sa glavnom Kancelarijom GD;
• prosleđuje vesti članicama mreže prema potrebi;
• održava odnose sa medijima kako bi se proširila lokalna publika i javna svest o inicijativi Globalni dogovor;
• obezbeđuje da se globalna dokumenta, alati, vodiči i materijali za učenje prevedu na srpski jezik;
• izradjuje nacrt godišnjeg izveštaja o radu koji odobrava Upravni odbor.

2.4. Radne grupe

Opis i svrha: Radna grupa Globalnog dogovora UN U Srbiji (u daljem tekstu: RG) je telo formirano od strane članica mreže GD, u okviru postojeće stukture mreže. Radna grupa podržava misiju i ciljeve mreže baveći se specifičnim temama društveno odgovornog poslovanja i podržava kolektivnu akciju članica mreže.

Članovi RG su potpisnice GD, koje su zainteresovane za promociju principa mreže koji se odnose na: ljudska prava, radna prava/standardi, zaštitu životne sredine i borbu protiv korupcije, kao i nove cIljeve održivog razvoja. Predstavnici ostalih poslovnih, vladinih i organizacija civilnog društva, koji su van GD mreže, mogu učestvovati kao posmatrači u radu RG o čemu se prethodno saglašava RG.

Aktivnosti: Aktivnosti radnih grupa GD moraju biti u skladu sa strategijom i godišnjim planom rada mreže. Radna grupa se osniva kako bi:
• koordinirala, planirala i upravljala GD kolektivnom akcijom na specifičnu temu, koja je povezana sa fokusom RG;
• inicirala, razvijala i primenila partnerstvo na projektima u okviru fokusa RG;
• koordinirala razmenu informacija između zainteresovanih strana, uključujući članice GD, civilna društva i predstavnike vlade kako bi se obezbedio multi-sektorski pristup u radu grupe;
• povećala svest javnosti, sprovodila aktivnosti zastupanja i radila na promociji tema koje su u fokusu kako u okviru mreže, tako i van njenih okvira;
• pružala podršku u naporima ostalih radnih grupa kako bi se obezbedio sinergijski efekat.

Članstvo i predsedavanje: Formiranje RG može biti inicirano od strane članice mreže ili od strane Upravnog odbora GD. Predmeti rada radne grupe su tema diskusije i odobrenja od strane GD članica. GD potpisnice mogu biti članice više od jedne RG. Radna grupa se minimalno sastoji od 5 članica koje na volonterskoj osnovi unose svoje profesionalno znanje i ekspertizu u cilju efektivne reakcije na teme koje su u fokusu RG. Predsedavajući se bira iz redova članica RG i odgovoran je za obezbeđenje efektivnog funkcionisanja radne grupe.

Mehanizam implementacije: Radna grupa usvaja akcioni plan koji je u skladu sa godišnjim planom rada. Strukturisani mesečni sastanci će služiti kao instrument implementacije aktivnosti RG. Sekretarijat mreže GD pruža podršku aktivnostima RG (npr. sastanci, logistika, izveštaji) uz aktivno učešće od strane članica RG. Odluke RG se donose konsenzusom. Kada se dogovor ne može postići, pristupa se glasanju, a kako bi se obezbedila prosta većina.

Izveštavanje: Beleške sa sastanka se vode i dostavljaju članicama RG, ostalim zainteresovanim stranama koje su prisustvovale sastanku, članovima UO, kao i Sekretarijatu mreže. Radna grupa će izvestiti članice mreže GD o aktivnostima na zajedničkim sastancima, a u koordinaciji sa članovima GD UO.

Članovi Upravnog odbora (2021-2024)

Tijana Koprivica, Delta Holding (predsednica UO)
Biljana Dakić Đorđević (potpredsednica UO)
Sonja Jović, Heineken
Milica Mišković, Smart kolektiv
Dušan Stojaković, Hemofarm
Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
Branislav Jovanović, Banca Intesa

Sekretarijat mreže:
Tijana Janković, Trag fondacija