Deset principa

„Deset principa Globalnog dogovora“ iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike proističu iz:

• Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima;
• Deklaracije Medjunarodne organizacije rada o osnovnim pravima o radu;
• Deklaracije o životnoj sredini i razvoju usvojenoj u Rio De Zeneiru;
• Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni dogovor očekuje od kompanija da prihvate, podrže i uspostave, u okviru svoje sfere uticaja, niz vrednosti iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike:

Ljudska prava:

• Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu medjunarodno zagarantovanih ljudskih prava
• Princip 2: Kompanije ne smeju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava

Standardi rada:

• Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
• Princip 4: Eliminišu prinudni rad
• Princip 5: Zabrane dečiji rad
• Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem

Zaštita životne sredine:

• Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
• Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu
• Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu

Anti-korupcija:

• Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, ukljkučujući iznude i pronevere.